2008
  • Pavel Kopecký: Návrh dimenzí zemních výměníků tepla

Časopis Vytápění, Větrání a Instalace, 2/2008

Příspěvek se zabývá vývojem metodiky návrhu dimenzí zemních výměníků tepla (ZVT). Častým problémem při návrhu dimenzí ZVT bývá, zda prodloužením potrubí a/nebo přidáním dalšího potrubí) bude dosaženo zlepšení, které vyváží zvýšení investičních nákladů. Proto je vyvinut jednoduchý postup umožňující projektantovi rychlý návrh dimenzí ZVT.

PDF (458 K)

  • Pavel Kopecký: Earth-to-Air Heat Exchanger: hygro-thermal performance

Proc. of 12th PassivhausTagung, Norimberk 2008

Poster contribution.

PDF (49 K)

  • Pavel Kopecký, Jan Antonín, Kamil Staněk: Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů

Sborník konference Pasivní domy 2008, Brno

Do modelu výpočtu potřeby tepla na vytápění vstupuje mnoho parametrů, které jsou vypočteny/voleny s určitou nejistotou. Jednou ze značných nejistot výpočtu potřeby tepla na vytápění může být samotná osoba uživatele výpočtového modelu. Tento příspěvek se zabývá vlivem nejistot ve vstupních parametrech výpočtového modelu a vlivem uživatele na výsledky výpočtu potřeby tepla na vytápění. Výpočet potřeby tep-la na vytápění modelového velmi dobře izolovaného rodinného domu byl zkoumán pomocí srovnávacího testu, kterého se zúčastnili někteří kolegové z Katedry kon-strukcí pozemních staveb. Na tento test navazuje analýza nejistot a citlivostní analý-za výpočtového modelu provedená s pomocí simulace Monte Carlo. Výsledky ukazují na nezanedbatelné rozdíly mezi jednotlivými uživateli, uživatel sám o sobě může být značným zdrojem chyb. Výsledkem simulace Monte Carlo je zjištění jak nejistoty vstupních parametrů ovlivňují výsledky výpočtu.

Confidence of heat demand calculation of passive houses

Abstract: Calculation of building heat demand is submitted to many input parameter uncertainties. A disputable factor of this calculation is the user individuality of the calculation model. This paper deals with the influence of the input parameter uncertainties and user uncertainty on heat demand calculation of a passive family house. First, a round robin test was performed to evaluate user uncertainty. Second, this test was followed by Monte Carlo uncertainty analysis. The results displayed considerable differences amongst users. The user can be substantial source of errors. Monte Carlo analysis indicates the impact of uncertainty in input parameters.

PDF (284 K)

  • Pavel Kopecký: Využití prostředí MATLAB/SIMULINK k integrované simulaci budovy s řízenou akumulací tepla

v přípravě/being prepared

Přestože na světě již existuje řada softwarových balíků pro simulaci budov, jejich vzájemné propojení není často zvládnutelné s přiměřeným úsilím. Efektivita sdílení informací mezi již existujícími modely je jednou z klíčových oblastí dalšího vývoje. Článek prezentuje vývoj vlastního modelu reprezentujícího tepelné chování "technického zařízení budov" - cirkulace vzduchu přes výměník vzduch/hmota. Krok za krokem je metodicky představeno teoretické pozadí inspirované popisem v [8], implementace modelu v prostředí Simulinku a analytická validace. Následně je tento model včetně jednoduché regulace integrován do existujícího modelu pro simulaci budovy [3]. Článek demonstruje, že Simulink je silný nástroj pro simulaci systémů, které lze popsat systémem obyčejných diferenciálních rovnic. Zásluhou grafického rozhraní je práce v něm velmi přirozená.

Using MATLAB/SIMULINK to simulate a building with controlled thermal mass

Abstract: Despite many calculation tools related to building simulation, the interconnection amongst them is not often feasible with reasonable effort. The effectiveness of information sharing amongst already existing models is one of the key fields of further development. The paper presents the development of a model for simulation of air circulation through air-to-mass exchanger. The model is developed within Simulink environment and is validated with analytical solution. Subsequently, the model including a simple control system is integrated into existing model for building simulation. The paper demonstrates that Simulink is a powerful tool for simulation of systems based on ordinary differential equations. Because of the graphical environment, the model development is very intuitive.

PDF (xxx K)