2006

  • Pavel Kopecký: Pokročilá simulace zemních výměníků tepla - srovnání simulace a experimentálních dat z měření

Sborník konference Tepelná ochrana budov 2006

Nově vyvinutý model pro simulaci zemních výměníků tepla je testován s pomocí dat získaných z dlouhodobého měření jednoduchého zemního výměníku tepla předřazeného systému mechanického větrání nízkoenergetického domu s dřevěnou konstrukcí.

  • Pavel Kopecký: Zemní výměník tepla - model a validace

Časopis Vytápění, Větrání, Instalace 4/2006

Zemní výměník tepla se používá pro předehřev a chlazení čerstvého vzduchu přiváděného do budovy. Příspěvek popisuje principy nově vyvinutého tepelně vlhkostního modelu pro nestacionární simulaci zemních výměníků tepla a validaci modelu oproti analytickému řešení.

  • Pavel Kopecký, Jan Tywoniak: Hygro-thermal numerical simulation model for earth-to-air heat exchangers: validation process and the example of simulation

Proc. of 5th International Conference on Advanced Engineering Design

The earth-to-air heat exchanger is a device used for pre-heating and pre-cooling of fresh air. The paper describes main principles of the newly developed numerical hygro-thermal model for transient simulation of earth-to-air heat exchangers. Thorough validation against an analytical solution (cylindrical exchanger with external adiabatic boundary and harmonic oscillation at the input) as well as against long-term monitoring of real scale earth-to-air heat exchanger is presented.

PDF (276 K)

  • Pavel Kopecký: K energetickému přínosu zemního výměníku tepla

Sborník konference Pasivní domy 2006

V našem podnebném pásu je přirozené, že budovy potřebují během roku vytápět či chladit. Pro předehřev a chlazení čerstvého vzduchu přiváděného do budovy je možné využít zemní výměník tepla (ZVT). Příspěvek obsahuje zhodnocení energetického přínosu zemního výměníku tepla na příkladu reálného pasivního domu větraného systémem nuceného větrání s rekuperací a předřazeným ZVT. Pro hodnocení byla využita data získaná z dlouhodobého provozního sledování uvedeného domu. Výsledky ukazují na podstatný rozdíl mezi předehřevem a chlazením vzduchu. Předehřev vzduchu v zemním výměníku tepla je konkurencí rekuperace a proto sdružený systém ZVT a rekuperace představuje pouze malé zvýšení získané energie v porovnání se samotnou rekuperací. Přínos chlazení k udržení kvalitního vnitřního prostředí je naproti tomu velmi závislý na stavebně-energetickém řešení domu.

PDF (461 K)

  • Pavel Kopecký: Matematický model pro simulaci zemních výměníků tepla - experimentální validace

Sborník konference Simulace budov a techniky prostředí 2006

Nově vyvinutý nestacionární tepelně-vlhkostní model pro simulaci provozu zemních výměníků tepla (ZVT) byl již validován proti analytickému řešení, porovnání modelových předpovědí s chováním reálného systému doposud chybělo. Příspěvek se zabývá experimentální validací uvedeného modelu, modelové predikce jsou porovnávány s daty získanými pomocí provozního měření na reálném jednoduchém ZVT. Současně je zkoumána citlivost modelu na nejistoty v jednotlivých vstupních parametrech. Výsledky porovnání ukázaly schopnost modelu předpovídat tepelné chování uvedeného ZVT dostatečně věrně. Dosažení absolutní shody mezi modelovou predikcí a měřením nebylo možné pro vysokou nejistotu při stanovení některých vstupních parametrů. Hlavním přínosem simulace však bylo, že přinesla jasnou představu k jakým procesům při provozu ZVT dochází.